Styrelsen 2023

Ordförande

Sara Ibrahim
president@snaps-online.se

Ordförande är SNAPS ansikte utåt och har det yttersta ansvaret för att representera organisationen i offentliga sammanhang. Man är huvudansvarig för att koordinera samt delegera uppgifter till övriga styrelsemedlemmar. Som ordföranden leder man SNAPS-möten samt SNAPS-styrelsesammanträden. Ordförande sköter även det fortlöpande arbetet inom SNAPS och föra dialog med kårrepresentanterna. Som ordförande har man inte alltid en specifik arbetsuppgift utan man är snarare ansvarig för att mål uppnås, att saker och ting planeras i tid samt att en god stämning och motivation råder i styrelsen.

Kassör

Saga Wistman Gunneriusson
treasurer@snaps-online.se

SNAPS kassör är huvudansvarig för ekonomin. Kassören ska fortlöpande föra organisationens räkenskaper och vid verksamhetsårets slut avlägga en ekonomisk rapport samt presentera förslag på nästkommande års budget. Som kassör ansvarar man också för en stor del av kontakten med företag och samarbetspartners. Som kassör är man aktiv i alla delar av SNAPS, internt som externt, nationellt som internationellt. 

Ledamot

Oskar Lövström
director@snaps-online.se

Ledamoten jobbar främst på nationell nivå och har till uppgift att representera SNAPS styrelse på lokala studieråd. Ledamoten arbetar som länken mellan studieorterna och upprätthåller kontakten mellan de olika medlemskårerna. Dessutom är man ansvarig för att samordna SNAPS och dess medlemskårer i nationella studiebevakande frågor. 

EPSA Liaison Secretary

VAKANT
epsa@snaps-online.se

EPSA Liaison Secretary (sambandssekreterare) ansvarar för att koordinera det internationella arbetet inom SNAPS med särskilt ansvar för frågor rörande European Pharmaceutical Students' Association (EPSA).
 Viktiga uppgifter  är att aktivt sprida information till svenska studenter rörande EPSAs olika evenemang, praktikplatser, kongresser och annan EPSA-relaterad information. Som LS inom EPSA deltar man aktivt i diskussioner som rör organisationen, hjälper andra länders LS och håller kontakt med EPSAs styrelse. Dessutom representerar man, tillsammans med SNAPS ordförande, Sverige i EPSAs högsta beslutande organ. Det åligger också EPSA LS att sätta ihop en delegation till kongresserna Annual Congress och Autumn Assembly, samt bistå medlemskårerna med stöd och vägledning gällande anmälan och resplan.

IPSF Contact Person

VAKANT
ipsf@snaps-online.se

IPSF Contact Person (kontaktperson) ansvarar för att koordinera det internationella arbetet inom SNAPS med särskilt ansvar för frågor rörande International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF). Man är dessutom ansvarig för att vederbärlig information rörande internationella frågor kommer medlemskårerna till handa. IPSF Contact Person är, tillsammans med SNAPS ordförande, även Sveriges officiella delegat vid IPSFs högst beslutande organ. Det åligger IPSF Contact Person att sätta ihop en delegation till den årliga kongressen och bistå medlemskårerna med stöd och vägledning gällande anmälan och resplan. 

Sekreterare

VAKANT
secretary@snaps-online.se

Som sekreterare är det huvudsakliga ansvarsområdet att sköta SNAPS dokumenthantering. Det innebär att man tillsammans med ordförande skickar ut inbjudan och kallelse till de årliga mötena samt till andra SNAPS-arrangemang. Det är sekreterarens uppgift att se till att SNAPS-styrelsesammanträden protokollförs och justeras korrekt, samt att information vidarebefordras till medlemskårerna.

PR-ansvarig

VAKANT
pr@snaps-online.se

PR-ansvarigs främsta uppgift är att sköta SNAPS marknadsföring och att informera om SNAPS, dess verksamhet, event och kongresser. PR-ansvarig är, tillsammans med ordförande, SNAPS ansikte utåt mot Sveriges farmacistudenter och medlemskårerna. PR-ansvarig har det yttersta ansvaret för allt grafiskt material, samt ansvarar för uppdatering av SNAPS hemsida, Facebooksida, Instagram, Twitter och Linkedin.